Taijiquan and Daoism. From Religion to Martial Art and Martial Art to Religion

Authors

  • Douglas Wile Independent researcher

DOI:

https://doi.org/10.18002/rama.v3i1.345

Keywords:

Martial arts, tai chi, taijiquan

Abstract

This study explores the ways in which the construction and deconstruction of a martial arts-Daoism connection has figured in political ideology, national iden-tity, and commercial interest during the past 400 years of Chinese history. Focusing on the taijiquan-Daoism-Zhang Sanfeng nexus, it traces the wrapping of a martial art in indigenous religious garb during the periods of Manchu rule, Japanese occupation, and post-Mao 21st century. It concludes by reporting on a contemporary movement in China to revive the cult of Zhang Sanfeng and to cast taijiquan as a form of religious practice. In this light, taijiquan emerges as an important site of constructing “Chinese-ness” in the face of state appropriation and Western cultural imperialism.

Downloads

Download data is not yet available.

Métricas alternativas

References

Alter, J. (1992). The wrestler’s body: Identity and ideology in north India. Berkeley: University of California Press.

Ames, R. (1993). On the body as ritual practice. En T. Kasulis, et al (Eds.), Self as body in Asian theory and practice. Albany, NY: State University of New York Press.

Ames, R. (1993). The meaning of the body in classical Chinese thought. En T. Kasulis, et al, (Eds.), Self as body in Asian theory and practice (pp. 149-56). Albany, NY: State University of New York Press.

Benthall, J. & Polhemus, T. (Eds.). (1975). The body as a medium of expression. London: Allen Lane.

Blacking, J. (Ed.). (1977). The anthropology of the body. New York: Academic Press.

Brownell, S. (1995). Training the body for China: Sports in the moral order of the People’s Republic. Chicago and London: University of Chicago Press.

CHANG NAIZHOU (1936). Changshi wuji shu (Escritos de Chang Naizhou sobre artes marciales). Xu Zhen (Ed.). Taiwan reprint, s.p., s.f. Prefacio de Xu Zhen, 1932; primera publicación en 1936.

CHEN BIN (1989). Taijiquan yu daojiao guanxi bian. (Cuestiones sobre la relación entre taijiquan y Taoísmo). Zhonghua wushu 5: 26-27.

CHEN CHANGXING (1994). Taijiquan shida yaolun (10 tratados sobre taijiquan). Wuhun 8: 44-45.

CHEN JIFU (1935). Chenshi taijiquan rumen zongjie (Introducción general al taijiquan de la familia Chen). Taibei: Hualian Publishing House, reimpresión de 1980.

CHEN WEIMING (1925). Taijiquan shu (El arte del taijiquan). Hong Kong: Xianggan Wushu Publishing House, s.f.

CHEN XIN (1933). Chenshi taijiquan tushuo (Introducción al taijiquan de la familia Chen). Hong Kong. Reimpresión: Chen Xiangji shuju, 1983; Prefacio del autor, 1919; publicado por primera vez en 1933.

Csordas, T. (Ed.). (1994). Embodiment and experience: The existential ground of culture and self. Cambridge: Cambridge University Press.

Donohue, J. (1993). The ritual dimension of karate-do. Journal of Ritual Studies 7(1): 105-24.

Donohue, J. (1994). Warrior dreams: Martial arts and the American imagination. Westwood, CT: Bergin and Garvey.

FENG FUMING (1989). Guanyu ‘taijiquan yuanliu’ wenti de tongxin (Un intercambio de palabras sobre la cuestión de los orígenes del taijiquan). Wudang 4: 22-24.

Frank, A. (2000). “Kung fu fighters without history: Imagining tradition with Shanghai taijiquan players”. Trabajo presentado en el Association for Asian Studies 2000 Annual Meeting como parte del panel “Creating, Selling, and Remembering Martial Arts in Modern China”.

FU CHENGJIANG (1991). Wudangquan yu Zhongguo gudai zhexue sixiang de guanxi (La relación entre el boxeo Wudang y la filosofía antigua china). Wudang 1: 35-38.

FU ZHENLUN (1983). Cong wushu de lishi fazhan kan wushu de shehui zuoyong (Observando la función social de las artes marciales desde el punto de vista de su desarrollo histórico). Henan tiyu shiliao 3: 1-4.

GU LIUXIN & TANG HAO (1963). Taijiquan yanjiu (Estudios sobre taijiquan). Hong Kong: Bailing Publishing House.

GU LIUXIN & TANG HAO (1982). Taijiquan shu (El arte del taijiquan). Shanghai: Jiaoyu Publishing House.

GUO TIEFENG (1999). Qigong dadao taijiquan (Qigong, el gran tao, y el taijiquan). Jingwu 3: 28-29.

HAN KANG (1998). Taijiquan zaikao cong Wang Zhengnan shengping (Reexaminando el taijiquan desde el punto de vista de la vida de Wang Zhengnan). Wudang 4: 12.

HAO CHIN (1988). Lun lishi shang tiyu yu zongjiao de guanxi (Sobre la relación histórica entre la educación física y la religión). Tiyu wenshi 4: 12-18.

HAO CHIN (1990). Lun Zhongguo wushu dui daojiao wenhua de rongshe (Sobre la absorción de la cultura taoísta por las artes marciales). Tiyu wenshi 1: 7-11.

HAO WEN (1987). Zhouyi yu taijiquan shu (El Yijing y el taijiquan). Wulin 3: 4-5.

HE HONGMING (1997). Yangshi taijiquan dingxing qian ceng de daomen gaoren zhidian (Yang Luchan recibió instrucción de una taoísta antes de finalizar su forma). Wudang 6: 34-35.

Herman, D. (2000). “The commodification of chi: Remythologizing martial arts in the 20th century”. Trabajo presentado en el Association for Asian Studies 2000 Annual Meeting como parte del panel “Creating, selling, and remembering martial arts in modern China”.

Hobshawn, E. & T. Ranger (Eds.) (1983). The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

HUANG BAIJIA. Neijia quanfa (Arte de los métodos de boxeo de la escuela interna). Zhaodai congshu, Vol. 163.

HUANG ZHAOHAN (1989). Mingdai daoshi Zhang Sanfeng kao (Un estudio de Zhang Sanfeng Taoísta de la dinastía Ming). Taipei: Xuesheng Shuju.

HUANG ZONGXI. Nanlei ji (Obras completas de Huang Zongxi). Shanghai: s.p., s.f.; reimpresión fotográfica de la edición de 1680.

JIANG BAILONG, ET AL. (Eds.). (1992). Wudangquan zhi yanjiu (Estudios sobre el boxeo Wudang). Beijing: Beijing Tiyu Xueyuan Publishing House.

JIN YIMING (1936). Guoshu ying yi rujia wei zhengzong (El Confucianismo debería ser la verdadera filosofía de las artes marciales). Guoshu zhoukan 3: 156-57.

KANG GEWU (1983). Tansuo quanzhong yuanliu de fangfa (Métodos para rastrear los orígenes de los estilos de las artes marciales). Zhonghu wushu 1: 43-44.

Kasulis, T., et al (Eds.). (1993). Self as body in Asian theory and practice. Albany: SUNY Press.

Kierman, F. & Fairbank, J. (Eds.) (1973). Chinese ways in warfare. Cambridge: Harvard University Press.

KONG DE (1997). Zhang Sanfeng “Dadao lun” shuzhu (El “Tratado sobre el Gran Tao” de Zhang Sanfeng con anotaciones). Wudang 1: 39-41; 2: 38-40; 3: 42-44; 4: 37-39; 5: 38-39; 6: 38-39; 7: 40-41; 8: 39-40; 9: 35-36; 10: 38-40.

Kotkin, J. (1993). Tribes: How race, religion, and identity determine success in the new global economy. New York: Random House.

Law, J. (Ed.). (1995). Religious reflections on the human body. Bloomington: Indiana University Press.

LI JIFANG (1997). Chen Wangting ‘yici’ bian (Problemas en el “Poema Póstumo” de Chen Wangting). Tiyu wenshi 3: 33-35.

LI JINZHONG (1989). Taojiao sixiang dui taijiquan de yingxiang (La influencia del Taoísmo en el taijiquan). Zhonghua wushu 1: 32-33.

LI SHIRONG (1998). Wang Zongyue, Wu Yuxiang liang quanpu de bijiao yu jianbie (Comparando y contrastando los manuales de artes marciales de Wang Zongyue y Wu Yuxiang). Zhonghua wushu 9: 10-13.

LI SHIRONG (1999). ‘Taijiquan lun’ zhuzuo beijing ji niandai kaozheng (Un estudio sobre el trasfondo y fecha del autor del “Tratado sobre taijiquan”). Wulin 7: 4-10.

LI SHIRONG (2000). Zhang Sanfeng bu shi taiji bizu (Zhang Sanfeng no es el creador del taijiquan). Jingwu 6: 26-27.

LI ZEJIAN (1995). ‘Taijiquan lun’ de zuozhe shi shei? (¿Quién es el autor del “Tratado sobre taijiquan?”) Wuhun 2: 51.

LI ZHAOSHENG (1996). Taijiquan shi xianxia jiandao fanhua yu su de xiuwei (El taijiquan es una práctica espiritual de adeptos marciales que se ha filtrado a la gente corriente). Wudang 8: 6-9.

LI ZHAOSHENG (1998). Zhang Sanfeng zushi shengxiang xiezhen (Creando la imagen sagrada del maestro Zhang Sanfeng). Wudang 2: 6-8; 3: 4-5.

LI ZHENG (1999). Shilun taijiquan de ‘shu’ he ‘dao’ (Una discussion preliminar de la técnica y tao del taijiquan). Wudang 7: 19-20.

LIANG QICHAO (1916). Zhongguo zhi wushidao (Bushido japonés). Yinbingshi congshu, Vol. 7. Shanghai: Commercial Press.

LIU CHANGLIN (1987). Zhongguo gudai yinyang shuo (Antiguas teorías china del yin y yang). Wuhun 4: 20-21.

LIU JUNXIANG (1988). Gudai zheli yu lunli dui Zhongguo wushu xingcheng he fazhan de yingxiang (La influencia de la filosofía y ética antiguas sobre la formación y desarrollo de las artes marciales chinas). Tiyu wenshi 5: 51-56.

LU DIMIN & ZHAO YOUBIN (1992). Yangshi taijiquan zhengzong (Estilo Yang ortodoxo de taijiquan). Beijing: Sanqin Publishing House.

LU DIMIN (1996). ‘Chenshi jiapu’ pangzhu kao (Un estudio de las anotaciones a la “Genealogía de la familia Chen”). Wudang 9: 48-49.

LU ZHAOMING (1987). Wushu zhong de yinyang wuxing shuo (Las teorías del yin-yang y de las cinco fases en las artes marciales). Tiyu wenshi 4: 5-6.

MA GUOXIANG (1997). Caotan taijiquan de quanwai gong (Una discusión de los elementos no-pugilísticos en el taijiquan). Wuhun 2: 12-13.

MA HONG (1991). Taiji taijitu taijiquan (Taiji, el símbolo del taiji, y el taijiquan). Wulin 2: 22-23.

MA HONG (1998). Shilun daojia sixiang dui taijiquan de yingxiang (Una discusión preliminar de la influencia del pensamiento taoísta sobre el taijiquan). Wudang 3: 27-31.

MA YUANNIAN (1998). Taijiquan he rujia sixiang (El taijiquan y el pensamiento confuciano). Shaolin yu taiji 11: 32-33.

MENG NAICHANG (1987). Taijiquan de zhexue jichu (Las bases filosóficas del taijiquan). Tiyu wenshi 4: 47-52.

MENG NAICHANG (1990). Laozi yu taijiquan (Laozi y el taijiquan). Wudang 1: 28-33.

Miura, Kunio (1989). The revival of qi: Qigong in contemporary China. En Livia, K., & Yoshinobu, S. (Eds.), Taoist Meditation and Longevity Techniques, pp. 331-363. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, The University of Michigan.

MO CHAOMAI (1997). Baguazhang, taijiquan shi sheji zhi qingmo zhuwang kao (Un examen de la relación de los príncipes manchúes en la historia del baguazhang y el taijiquan). Wuhun 5: 43-44.

MO CHAOMAI (1999). Rujia wenhua yu wush (La cultura confuciana y las artes marciales). Zhonghua wushu 5: 38-40.

Morris, A. (2000). “National skills: Martial arts and the Nanjing state, 1928-1937”. Trabajo presentado en el Association for Asian Studies 2000 Annual Meeting como parte del panel “Creating, selling, and remember martial arts in modern China”.

NIU JIA (1987). Taijiquan yu weiren zhi dao (Taijiquan y ética). Zhonghua wushu 5: 43.

Oakes, T. (1998). Tourism and modernity in China. London and New York: Routledge.

Oakes, T. (2000, agosto). China’s provincial identities: Riviving regionalism and reinventing ‘Chineseness’. The Journal of Asian Studies 59(3): 667-692.

Ong, Aiwa (1999). Flexible citizenship: The cultural logics of transnationality. Durham, NC: Duke Univeristy Press.

Otis, T. (1994). The silenced body—The expressive Leib: On the dialectic of mind and life in Chinese cathartic healing. En T. Csordas, (Ed.), Embodiment and experience: The existential ground of culture and self. Cambridge: Cambridge University Press.

QI JIGUANG n.d. Jixiao xinshu (Nuevos y efectivos métodos en la ciencia militar). Ma Mingda (Ed.). Beijing: Renmin Tiyu Publishing House, 1986.

QIAN TIMING (1997). Taijiquan lilun tanyuan (Una exploración de la teoría del taijiquan). Wudang 5: 17-21.

Rankin, M. (1986). Elite activism and political transformation in China. Stanford: Stanford University Press.

Rogoski, R. (2000). “Fists of Fury” or the Jingwu hui before Bruce Lee. Trabajo presentado en el Association for Asian Studies 2000 Annual Meeting como parte del panel “Creating, Selling, and Remembering Martial Arts in Modern China”.

Seidel, A. (1970). A Taoist immortal of the Ming dynasty: Chang San-feng. En W. de Bary (Ed.), Self and Society in Ming Thought. New York: Columbia University Press.

SHAN ZHONGZI (1998). Guben ‘taijiquan midian’ (Un antiguo “Clásico del taijiquan secreto”). Wudang 5: 21-22.

Sharf, R. (1995). Whose Zen? Zen Nationalism Revisited. En J. Heisig & J. Maraldo, (Eds.), Rude awakenings (pp. 40-51). Honolulu: University of Hawaii Press.

SHENG QING. Zai fugu zhong qiu de jietuo (En busca de un escape del movimiento evangelista). Wuhun 3: 13.

Sivin, N. (1996). Medicine, philosophy and religion in ancient China: Researches and reflections. Alsershot, Great Britain: Variorum.

SONG ZHIJIAN (1970). Taijiquan xue (El estudio del taijiquan). Taibei: Song Zhijian.

Stephenson, N. (1995). The diamond age, or “A young lady’s illustrated primer”. New York: Bantam.

SU JINGCUN (1989). Liang Qichao de shangwu sixiang yu minzu tiyu de xingjue (Pensamiento militar de Liang Qichao y el desarrollo del conocimiento nacional sobre educación física). Tiyu wenshi 3: 22-25.

SU XIAOQING (1988). Kang Youwei de tiyu sixiang ji qi chengyin (Visiones sobre la educación física de Kang Youwei y su trasfondo). Tiyu wenshi 1: 49-52.

SU XIONGFEI (1975). Kongzi de tiyu kechenglun fangfalun ji qi pingjia (El papel de la educación física en el currículum de Confucio, su metodología, y una evaluación). Tiyu xueshu yantaohui zhuankan: 33-39.

SUN LUTANG (s.f.). Taijiquan xue (El estudio del taijiquan). Hong Kong: Xianggang Wushu Publishing House, s.f.; prefacio datado en 1919.

Sutton, N. (1993). Gongfu, guoshu, and wushu: State appropriation of the martial arts in modern China. Journal of Asian Martial Arts 3(1): 102-14.

TAN BENLUN (1991). Lun Wudang Songxi pai neijiaquan (En el linaje de Wudang Songxi de la Escuela Interna). Wudang 1: 15.

Tanaka, S. (1994). Imagining history: Inscribing belief in the nation. Journal of Asian Studies 1: 24-44.

TANG HAO (1935). Neijiaquan de yanjiu (Un estudio de la escuela interna). Hong Kong: Unicorn Press, reimpresión de 1969.

TANG HAO (1958). Jiu Zhongguo tiyu shi shang fuhui de Damo (Falsificaciones respecto al papel de Bodhidharma en la historia de la educación física china). Zhongguo tiyu shi cankao ziliao, Vol. 4.

TIAN YONGPENG (1988). Chuantong wushu yu gudai zongjiao yishi qiantan (Un examen preliminar de las artes marciales tradicionales y el conocimiento religioso antiguo). Tiyu wenshi 3: 28-29.

TONG XUDONG (1990). Sun Jianyun xiansheng tan ‘sanquan heyi’ (El maestro Sun Jianyun discute la unidad de las 3 artes marciales internas). Jingwu 12: 23.

TONG XUDONG (1994). Sun Jianyun dashi fangtan lu (Una entrevista con el maestro Sun Jianyun). Wuhun 10: 36-37.

Victoria, B. (1997). Zen at war. New York: Weatherhill.

WANG HUAI (1992). Taojiao yangshengshu yu taijiquan (Las practicas taoístas higienistas y el taijiquan). Wudang 4: 23-24, 26.

WANG XIAN (1988). Yinyang xueshuo yu Zhongguo chuantong wushu (La teoría del Yinyang y las artes marciales tradicionales chinas). Tiyu wenshi 2: 3, 21.

WANG XINWU (n.d.) Taijiquanfa chanzong (Los principios del taijiquan). Xian: Shaanxi Renmin Publishing House, 1959 (reimpresión); Hong Kong: Taiping shuju, reimpresión de 1962.

WANG ZIXIN (1988). Taijiquan zheyuan tan (Una exploración de las fuentes filosóficas del taijiquan). Zhonghua wushu 2: 11-13.

Wile, D. (1982). Master Cheng’s thirteen chapters on t’ai-chi ch’uan. Brooklyn, NY: Sweet Ch’i Press.

Wile, D. (1985). Cheng Man-ch’ing’s advanced t’ai-chi form instructions, with selections on meditation, the I ching, medicine, and the arts. Brooklyn, NY: Sweet Ch’i Press.

Wile, D. (1996). Lost t’ai-chi classics from the late Ch’ing dynasty. Albany, NY: State University of New York Press.

Wile, D. (2000). T’ai-chi’s ancestors: The making of an internal martial art. New City, NY: Sweet Ch’i Press.

Wile, D. (2007). Zheng Manqing’s uncollected works on taijiquan, qigong, and health, with new biographical notes. Milwaukee, WI: Sweet Ch’i Press.

Wile, D. 1983. Tai-chi touchstones: Yang family secret transmissions. Brooklyn, NY: Sweet Ch’i Press.

WU GONGZAO (1935). Taijiquan jiangyi (Comentarios sobre el taijiquan). Shanghai: Shanghai Bookstore, 1991.

WU TUNAN (1928). Taijiquan (Taijiquan). Hong Kong: Jinhua Publishing House, s.f.

WU TUNAN (1984). Taijiquan zhi yanjiu (Un estudio del taijiquan). Hong Kong: Comercial Press.

WU TUNAN (1991). Wu Tunan taijiquan jingsui (La esencia del Wu Tunan taijiquan). Beijing: Renmin Tiyu Publishing House.

WU WENHAN (1995). Yitiao yu Chengou wushu youguan de shiliao (Un artículo histórico sobre las artes marciales del pueblo Chen). Wuhun 11: 17.

WU ZHIQING (s.f.) Taiji zhengzong (Taijiquan ortodoxo). Shanghai: Shanghai Bookstore, 1986 (reimpresión); Hongkong: Jinhua Publishing House, s.f.

XI YUNTAI (1985). Zhongguo wushu shi (La historia de las artes marciales chinas): Beijing: Renmin Tiyu Publishing House.

Xu Ben (1998). ‘Modernity to Chineseness’: The rise of nativist cultural theory in post-1989 China. Positions: East Asia Cultures Critique 6(1): 203-37.

Xu Jian (1999). Body, discourse, and the cultural politics of contempory Chinese qigong. The Journal of Asian Studies 4: 961-91.

XU ZHEN (1930). Guoji lunlue (Resumen de las artes marciales chinas). Shanghai: Commercial Press.

XU ZHEN (1936). Taijiquan kaoxin lu (Un estudio de la verdad del taijiquan). Taipei: Zhenshanmei Publishing House, reimpresión de 1965.

YAN HAN (1999). Taijiquan lishi shang zhi mi (Un misterio en la historia del taijiquan). Wulin 8: 10-11.

YANG CHENGFU (1931). Taijiquan shiyong fa (Aplicaciones de defensa personal del taijiquan). Taibei: Zhonghua Wushu Publishing House, 1974 reprint.

YANG CHENGFU (1934). Taijiquan tiyong quanshu (Principios completos y aplicaciones del taijiquan). Taibei: Zhonghua Wushu Publishing House, rei,presión de 1975.

YANG HONGLIN (1996). Jianshu Zhang Sanfeng neidan lilun (Una pequeña exposición de la teoría del método del elixir interno de Zhang Sanfeng). Wudang 4: 28-32.

YANG SHAOYU (1990). Shendao xuanxue yu wushu yundong (Misticismo, metafísica, y el movimiento de las artes marciales). Wudang 3: 21-30.

YANG YONG (1987). Xian you neijiaquan hou you Zhang Sanfeng (La escuela interna precede a Zhang Sanfeng). Tiyu wenshi 4: 16.

YU JIANHUA (1986). Taijiquan lilun de zhexue jichu chutan (Una discusión preliminar sobre los fundamentos filosóficos de la teoría del taijiquan). Zhejiang tiyu kexue 3: 10-13.

YU ZHIJUN (1991). Wudang neijiaquan de quanli shi kexue haishi xuanxue (¿Es la teoría del boxeo interno de Wudang ciencia o metafísica?). Wudang 6: 35-37.

Yuasa Yasuo. (1987). The Body: Toward an eastern mind-body theory. Albany: State University of New York Press.

ZENG QINGZONG (1988). Taiji daojiao he shui: taijiquan zheli tansuo (Taiji, Taoísmo, y agua: Rastreando los principios filosóficos del taijiquan). Wulin 4: 42-43.

ZENG ZHAORAN (1960). Taijiquan quanshu (Taijiquan absoluto). Hong Kong: Youlian Publishing House.

ZHANG RUAN (1988). Neijiaquan dashi Zhang Songxi shengping bianwu (Corrigiendo errores en la biografía del maestro de la escuela interna, Zhang Songxi). Tiyu wenshi 4: 28-30.

ZHANG WEIYI (1988). Shixi rujia sixiang dui chuantong tiyu fazhan de yingxiang (Un análisis de la influencia del pensamiento confuciano en el desarrollo de la educación física). Tiyu wenshi 1: 39-43.

ZHANG XUANHUI (1984). Wuou youdu jue yichan neijia que you liuluquan (Un legado único: Los Seis Caminos de la Escuela Interna todavía existen). Wulin 5: 32.

ZHENG QING (1998). Taiji shuzhen (La verdad sobre el taijiquan). Shaolin yu taiji 4: 40-41.

ZHENG ZHENKUN (1988). Lun Huang Zongxi dui Zhonghua wushu de lishi gongxian (Sobre la contribución de Huang Zongxi a las artes marciales chinas). Tiyu wenshi 6: 46-48.

ZHI ZI (1996). Fo Ru Dao huxiang yingxiang manyi (Una discusión de la influencia mutual del Budismo, Confucianismo, y Taoísmo). Shaolin yu taiji 4: 9.

ZHOU LINYI (1975). Laozi sixiang yu tiyu benzhi (El pensamiento de Laozi y la naturaleza de la educación fisica). Tiyu xueshu yantaohui zhuankan 1: 40-48.

ZHOUWEILIANG (1991). Dui jianguo hou wushu shehui kexue lilun yanjiu de sikao. (Un examen de la teoría de las ciencias sociales en las artes marciales desde la creación de la República Popular). Wuhun 4: 7-8.

Zito, A. & T. Barlow, (Eds.). (1994). Body, subject, and power in China. Chicago: University of Chicago Press.

ZUNWOZHAI ZHUREN (s.f.). Shaolin quanshu mijue (Secretos del boxeo Shaolin).

Published

2012-07-19

How to Cite

Wile, D. (2012). Taijiquan and Daoism. From Religion to Martial Art and Martial Art to Religion. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 3(1), 8–45. https://doi.org/10.18002/rama.v3i1.345

Issue

Section

Articles