Liu, Chang, Kyongwon Jung, and Fumiaki Shishida. 2016. “The Ways of Internationalization of Wushu – By Analyzing the Development of Taekwondo and Sumo”. Revista De Artes Marciales Asiáticas 11 (2s):110-11. https://doi.org/10.18002/rama.v11i2s.4196.