Rueda Garrido, Daniel, Universidad Normal de Hebei, Shijiazhuang, China., España