Zapata-Calle, Ana, University of West Georgia - Georgia, Estados Unidos